POLITYKA PRYWATNOŚCI

OGÓLNE INFORMACJE

Nasza Polityka prywatności informuje o podstawach prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych a także sposobach ich zbierania, przetwarzania i wykorzystywania oraz o prawach osób, których dane dotyczą. Polityka ta ma zastosowanie do wszystkich przypadków, kiedy Wydawnictwo N.R.G. jest administratorem i przetwarza dane osobowe pozyskane od osoby, której te dane dotyczą oraz przypadków, w których dane osobowe zostały pozyskane z innych źródeł za wyjątkiem danych osobowych naszych pracowników.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wydawnictwo N.R.G. Miłosz Kędracki z siedzibą w Krakowie (30-206) przy ul. Księcia Józefa 54 A, NIP: 7291690710

KONTAKT W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Pytania albo żądania usunięcia danych prosimy kierować pod adres mailowy info@bikeboard.pl lub zamieszczony poniżej adres korespondencyjny

Wydawnictwo N.R.G.
ul. Księcia Józefa 54 A
30-206 Kraków

CELE I PODSTAWY PRAWNE ORAZ JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE

Rejestracja konta w naszym serwisie bikeBord.pl - podstawą prawną jest Art. 6 ust 1a) RODO (zgoda osoby której dane dotyczą) a przetwarzamy Twoje dane do momentu cofnięcia zgody

Wysyłka newslettera - podstawą prawną jest Art. 6 ust 1a) RODO (zgoda osoby której dane dotyczą) a przetwarzamy Twoje dane do momentu cofnięcia zgody

Realizacja umowy / zamówienia prenumeraty, którego stroną jest osoba, której dane dotyczą - podstawą prawną jest art 6 ust 1 b) RODO a przetwarzamy Twoje dane do czasu wykonania w całości takiego zamówienia oraz przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa

Realizacja umowy / zamówienia reklamowego, którego stroną jest osoba/firma, której dane dotyczą - podstawą prawną jest art 6 ust 1 b) RODO a przetwarzamy Twoje dane do czasu wykonania w całości takiego zamówienia, przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa a także ustawy o rachunkowości (dokumentacja księgowa)

Cele rachunkowe - podstawą prawną jest Art. 6 ust 1 c) RODO a dane przetwarzamy rzez okres 6 lat od dnia zakończenia usługi, umowy, zamówienia

Umowy z autorami - podstawa prawną jest Art. 6 ust 1 f) RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora i obejmuje czas, na jaki przekzywane są nam prawa autorskie (umowa) oraz okres 6 lat (dowody księgowe/rachunki do umów)

Wykonanie umowy / zamówienia – dane osobowe osób wskazanych w umowach lub do kontaktu - podstawą jest Art. 6 ust 1 f) RODO uzasadniony interes administratora danych a dane przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy oraz przedawnienia ew. roszczeń wynikających z przepisów

Marketing produktów i usług - podstawą prawną jest tutaj Art. 6 ust 1 f) RODO (uzasadniony interes administratora) a przetwarzamy dane do czasu wniesienia sprzeciwu

Odpowiedź na pytanie zadane drogą elektroniczną - podstawą prawną jest Art. 6 ust 1 a) RODO (wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą - zwracajac się do nas z pytaniem automatycznie wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych w celu uzyskania odpowiedzi na swoje pytanie. Twoje dane przechwoujemy do czasu udzielenia odpiwiedzi oraz maksymalnie oraz przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu (okres przedawnienia ewentualnych roszczeń) albo cofnięcia Twojej zgody.

SKĄD MAMY DANE

Otrzymujemy dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub za pośrednictwem osób trzecich (może to być pracodawca danej osoby, lub inny pracownik Twojej firmy). Jeśli sam podałes nam swoje dane osobowe, masz bezpośrednią kontrolę nad ich zakresem.

Jeśli dane zostały udostepnione przez inną osobę, Wydawnictwo N.R.G. zbiera zazwyczaj dane służące do kontaktu związane z działalnością zawodową takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę firmy, stanowisko lub funkcję oraz ewentualnie inne dane wynikające z zamówienia, umowy na podstawie której następuje udostępnienie danych.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom wyłącznie w sytuacji, kiedy pozwalają na to przepisy prawa, zawieramy też umowy powierzenia danych, w których zawarte są postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu zapewniania należytej ochrony danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świdczace usługi pocztowe i kurierskie a także usuługi hostingowe.

KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ NASZYCH DANYCH

- Podmiot przetwarzający dane osobowe na mocy umów powierzenia (jest to na przykład Poczta Polska S.A. lub biuri rachunkowe)
- Podmiot świadczący usługi z zakresu dostarczenia oprogramowania, serwisowania oprogramowania i sprzętu, tworzenia kopii zapasowych czy bezpieczeństwa
- Podmiot świadczący usługi hostingowe i zarządzania stronami internetowymi
- Audytor, biegły, doradca prawny oraz podatkowy w uzasadnionych przypadkach
- Organ państwowym i samorządowym na podstawie przepisów prawa

TWOJE PRAWA

- masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę.
- masz prawo do sprostowania (zmiany, aktualizacji) swoich danych
- masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- masz prawo do usunięcia danych (w przypadkach wskazanych w RODO )
- masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
- masz prawo do przenoszenia danych w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda lub umowa, której jesteś stroną
- masz prawo do wycofania zgody
- masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

NA ZAKOŃCZENIE

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpieczenia chroniące dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem. Wdrożyliśmy odpowiednie polityki, procedury i szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz regularnie kontrolujemy, czy zastosowane środki są odpowiednie do zabezpieczenia posiadanych danych.

Wydawnictwo N.R.G zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności kiedy okaże się to niezbędne lub zalecane z uwagi na zmiany przepisów, technologii, sposobów i celów przetwarzania danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja na dzień 24.05.2018 r.

Reklama